Vælg en side
Olie- og benzinudskiller

Ordningen består i, at din olie- og benzinudskiller samt dit sandfang bliver tilset og målt for oliefase, vandfase og slamfase mindst én gang årligt med efterfølgende bundtømning, hvis det er påkrævet. Der bliver bundtømt minimum hvert andet år, uanset målingerne.

Ordningen er reguleret efter Sønderborg Kommunes regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere.

Sønderborg kommune, der er myndigheden, har besluttet, at Sonfor Kemi står for den daglige drift. Entreprenøren er Simon Moos A/S.

Simon Moos A/S skal meddele ejeren/kunden 1 uge, før de kommer og pejler/tømmer. Chaufføren skal henvende sig til virksomheden ved ankomst.

Siden 1. januar 2013 har Simon Moos A/S været forpligtet til at sørge for følgende ved alle bundtømninger:

  • Efterse og rense flydelukke
  • Efterse og rense eventuelle koalecensefilter, med mindre andet er aftalt med OBU-anlæggets ejer
  • Efterfylde med vand, med mindre andet er aftalt med OBU-anlæggets ejer

Derudover skal der altid kontrolleres visuelt for revner og utætheder. Hvis virksomheden ønsker det, kan alarmen også blive tjekket.

Er brønddækslet ikke frit tilgængeligt, vil der blive afregnet for forgæves kørsel.

Tæthedsprøvning

Sønderborg Kommune Vand & Jord kan forlange, at der skal foretages en tæthedsprøvning og bestille en prøve ved Sonfor Kemi. Herefter er det Simon Moos A/S, der udfører tæthedsprøven.